2023 March 29 Wednesday
പോരാട്ടങ്ങളും യാതനകളും മനുഷ്യനെ പൂര്‍ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി

The newest partner off Gaylord Robinson, the woman is exactly as grumpy once the, and you will aggravated into the Wattersons, due to the fact the lady husband

The newest partner off Gaylord Robinson, the woman <a href="https://datingranking.net/cs/chatrandom-recenze/" target="_blank" rel="noopener">chatrandom mobile</a> is exactly as grumpy once the, and you will aggravated into the Wattersons, due to the fact the lady husband

  • Margaret Robinson

Although not, in the place of their partner, she together with features a lele out of pure evil past all the logic, delivering tremendous pleasure during the terrorizing town. Margaret’s merely sorts of verbal telecommunications try a harsh, muttering whisper, will compelling problems inside interaction.

  • Larry Needlemeyer

Larry Needlemeyer are an earlier, stone creature that really works certain operate round the Elmore. Larry is extremely in control and you will diligent, providing great satisfaction within his functions with his overall performance. Although not, their good functions ethic proves to be disadvantageous about enough time focus on, trapping him in an inescapable stage in which he must juggle thirty-7 more jobs, from a store clerk, to a great cashier, so you can a pizza pie delivery boy. That it simply leaves your bed deprived and you will troubled, and then he doesn’t always have an incredibly high income and also make up because of it possibly. Not surprisingly, Larry still vitality through lifestyle, trying to (emphasis on “trying”) to place a smile for each owner’s face.

  • Donut Sheriff

Brand new Doughnut Sheriff ‘s the as an alternative incompetent sheriff out of Elmore’s police department. He could be infatuated having food, a distraction that often leads your to misread facts otherwise skip crime downright. When confronted with in pretty bad shape, they are also brief to help you overlook his nominated role, commonly signing up for on ruckus.

  • Patrick Fitzgerald

Patrick Fitzgerald isn’t only an important profile internationally out-of architectural build, however, he or she is as well as the rigorous and you may uptight parent away from Penny Fitzgerald. Yet not, immediately after Gumball proved themselves is good for Penny, Patrick features significantly altered his posture with the cat, still are seemingly mindful doing him, however, assuming your otherwise.

  • Joanna Watterson

Joanna Watterson, also known as only Jojo, is an older, red bunny whom happens to be the parental grandma of one’s Watterson students. Jojo provides a highly radical accept child-rearing, believing that most of the students should be protected from all of the brand new planet’s threats and that they need never get off the new restraints of one’s own house; her opinions into child-rearing happens to produce many identification conflicts ranging from the girl and you may Nicole. Jojo also happens to be very clingy off their newest spouse, Louie, most likely drawing on abandonment out-of this lady former husband, Frankie.

  • Louie Watterson

A former member of Elmore’s Older persons and you will Granny Jojo’s husband, Louie try a kind old man whom enjoys spending time with his brand new grandkids. Though they have a comparatively happier reference to their partner, he tend to feels restrained from the the lady and you can involved because of the lady greatly possessive services and you may concern about shedding your.

  • Gary Bushes

Becoming you to definitely to possess buy and sanity in life, he or she is much less keen on the brand new profile the new Wattersons enjoys made for by themselves, and you will was once especially contrary to the concept of Gumball relationships their girl

Gary is actually an older moose just who functions most of Elmore’s society perform, perhaps once the they are resigned, though he does him or her recklessly, have a tendency to uninformed into the random ways that the guy work her or him. However, he seems to considerably see creating his work. He covers a dark colored earlier, however: they are pursued because of the Russian representatives getting a crime he testified against within the court, and you can existence lower than a change-ego – their real name is “Harry Gedges.”

  • Sal Remaining Flash

The woman is in addition to incredibly being unfaithful to help you her spouse, willing to log off your from the a good moment’s see to pursue some other spouse

Sal Left Thumb was Elmore’s resident crook, which have a spoon in a single hand and you may good sack of cash regarding the other. He is much like an average fingerprint. Sal is your normal burglar: stingy, competitive, and you will very incompetent. The guy never ever wanted their lifestyle to turn away that way, however; because a boy, he’s got usually wanted are an effective Broadway performer, a dream you to unfortunately never ever achieved the new light out of day.


കമന്റ് ബോക്‌സിലെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സുപ്രഭാതത്തിന്റേതല്ല. വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. അശ്ലീലവും അപകീര്‍ത്തികരവും ജാതി, മത, സമുദായ സ്പര്‍ധവളര്‍ത്തുന്നതുമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്.

Comments are closed for this post.