2023 March 23 Thursday
പോരാട്ടങ്ങളും യാതനകളും മനുഷ്യനെ പൂര്‍ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി

Interdependence theory posits that folks begin and keep matchmaking due to the key benefits of affairs during the a love [28–30]

Interdependence theory posits that folks begin and keep matchmaking due to the key benefits of affairs during the a love [28–30]

Additionally, the desire to comply with tradition and you will norms, or to prevent stigma, you could end up higher privacy regarding polyamorous matchmaking, for example, in terms of relationships lovers outside of the number 1 relationships people. I for this reason hypothesized you to for the polyamorous relationship, the latest imply quantity of close secrecy was better to have secondary relationships than the imply level of intimate privacy advertised for number one relationship (Theory cuatro). While stigma on the CNM might have been noted at general top (i.age., that people generally choose monogamy), zero browse until now has actually reviewed just how polyamorous anybody sense stigma within their dating, and you will whether anticipate and you may secrecy is experienced in all the relationships, or even in truth predict by the condition of the relationship (i.age., if or not a person is first or additional).

Dating money and you can connection techniques.

Given that matchmaking establish, the latest communications amongst people productivity consequences about different rewards (elizabeth.grams. sexual joy, relationship satisfaction, security), and you will will set you back (age.grams. improved obligations, stress or stress, anxiety, fear) . Rusbult’s Financial support Design [32–33], centered on Interdependence Theory, recommends one desire to keep a relationship is the tool out of four variables: (1) investment dimensions, or even the lead and you will indirect tips (age.g., time spent, cognitive interdependence, plans for the future) one show the ways you’re bound to the connection; (2) pleasure, or how rewarding the partnership was; (3) top-notch possibilities, or perhaps the degree to which one to thinks you to definitely one’s demands you are going to become came across in another relationship; and you will (4) relationship, or the personal expression away from reliance, educated given that a sense of mental connection on the companion and wish to take care of the relationship . Relationship union generally arises whenever a person is extremely spent and you can found, and you can recognizes there exists zero best options to a person’s most recent relationshipmitment, in turn, produces matchmaking perseverance.

From inside the polyamorous relationships, anecdotal evidence means number one people may manage specific benefits just like the first partners can share for the big lifetime https://datingranking.net/it/incontri-bbw/ choices and can help to bring higher amounts of interdependence (age.g., shared cash, cohabitate, an such like.) . Specific event and you may routines that will be usual certainly one of primary partnerships, instance relationships recognition and capability to occur given that good in public places approved pair (specially when secrecy various other matchmaking try outstanding) may be at the same time fulfilling. Conversely, other experience and you will practices that will be almost certainly more prevalent certainly one of additional relationship possess matchmaking deterring outcomes, such as for instance maintaining an intimate thread from inside the social weather one to orous dating. Therefore, i next requested which will be much harder growing interdependence in additional dating versus first relationship.

A practical matter to help you also consider ‘s the knowledge that you to invests inside the and that is hence able to agree to a relationship, just like the of several assets is actually, from the its characteristics, limited. So much more particularly, in case your number one mate ‘s the individual of numerous of the assets regular during the antique dating trajectories (relocating with her, marriage, which have youngsters, an such like.), you can find simply fewer info leftover to invest towards the relationships which have additional people, for example, a lot fewer opportunities to be really interdependent. Concurrently, prior look with the Capital Design Size learned that anybody in the marginalized matchmaking purchase a lot less than anyone for the nonmarginalized relationship . Taken together, we predict the mean quantity of investment for priount out-of financial investments stated during the supplementary relationships (Hypothesis 5).

Finally, with the extent the significantly more than predictions is actually real-that number 1 relationships are indeed associated with the greater satisfaction and you can assets and you may less options-this could be anticipated to convert so you can better commitment to have top than the secondary dating, consistent with the main anticipate of Money Model (Hypothesis 8)

While doing so, this has been suggested you to definitely doubt or concealing a love is drop off relationship pleasure as it can show a beneficial devaluing of the matchmaking , and creates fear of the partnership alone . Keeping a relationship secret is also about elevated reports regarding actual and you will emotional be concerned , some other factor that might be likely to down relationship high quality. Previous studies have plus unearthed that within this CNM dating, users said high total matchmaking satisfaction which have primary compared to the supplementary dating and considered their no. 1 partner to get considerably better as a long-term lover than its additional mate . Ergo, we predict that folks inside polyamorous relationships might possibly be a lot more found having number 1 relationships than second matchmaking (Hypothesis six). Having said that, on degree that people have picked out to keep which have a great no. 1 spouse if you are pursuing most other alternatives (as opposed to leaving you to relationships completely), i predicted that the thought of top-notch alternatives could well be all the way down having assessments out-of no. 1 compared to the secondary relationship (Theory seven). Much more particularly, somebody from inside the polyamorous dating are going to be less likely to focus leaving the primary lover for another similar relationship, and you may considerably more planning attention making a secondary companion for various other comparable matchmaking. Extra reason because of it hypothesis arises from almost every other research discovering that marginalization was a poor predictor of partnership . As the additional relationship can be alot more marginalized than simply first matchmaking, we would expect dedication to the former to-be less than dedication to the second.


കമന്റ് ബോക്‌സിലെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സുപ്രഭാതത്തിന്റേതല്ല. വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. അശ്ലീലവും അപകീര്‍ത്തികരവും ജാതി, മത, സമുദായ സ്പര്‍ധവളര്‍ത്തുന്നതുമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്.

Comments are closed for this post.